Na ywo:
[X] Zamknij
Poniedziaek, 25 lutego 2002, 01:54

Zasady oceniania skoku

Maysz lduje
Maysz lduje
[strona=1]

Zasady OglneSdziowie orzekajcy winni posiada waciw wyobrani ruchow idealnie wykonanego skoku, od momentu odbicia a do granicy upadkw na wybiegu, uwzgldniajc szczeglnie harmoni i dynamik, precyzj (pozycja w locie i na wybiegu) i oglne bezpieczestwo.
Obowizkowe zasady idealnego skoku dotycz:

- uoenia ramion i ng i prowadzenia nart w locie;
- przebiegu ruchowego w czasie ldowania;
- zachowania si na wybiegu.

Niezalenie od tego cao ruchowa: lot, ldowanie i wybieg, musz sprawia wraenie estetyki ruchowej. Odejmowanie punktw dotyczy 3 grup bdw:

- bdy w locie;
- bdy w ldowaniu i na wybiegu, jak rwnie;
- upadek przy ldowaniu lub na wybiegu.

Sdzia orzekajcy przydziela punkty ujemne wedug tych trzech grup, przy czym przy upadkach stosuje punkty minusowe do oceny (do komputera lub biura oblicze).

Jeeli nie ma adnych urzdze technicznych, odejmowanie poszczeglnych punktw za lot, ldowanie z wybiegiem, wzgldnie upadek, sdzia odnotowuje bezporednio na karcie i przekazuje not urzdzeniem elektromechanicznym do biura oblicze.

Not stanowi wynik odjcia punktw ujemnych od noty wyjciowej - 20 pkt.

Na licie wynikw jak te na tablicy wietlnej, dla orientacji widzw i TV s podawane noty sdziw orzekajcych (ju po odjciu punktw ujemnych).

Na zawodach FIS najwyszej rangi organizator jest zobowizany do podania klasyfikacji pierwszych 35 zawodnikw z uwzgldnieniem rozliczenia punktw ujemnych poszczeglnych sdziw orzekajcych za lot ldowanie z wybiegiem jak te za upadki, co jednak naley poda w karcie dodatkowej. Lista ta jest dokumentem zaczonym do sprawozdania Dyrektorowi Technicznemu, ale zastrzeona przed publikowaniem.

 

[strona=2]

LotSkoczek powinien za pomoc skutecznego odbicia, wej w lini lotu, po czym utrzymujc optymaln pozcj, ruchem cigym przej rodkow faz lotu i potem we waciwym momencie powinien przygotowa si do ldowania.
Patrzc z boku, obie narty powinny by prowadzone pod jednakowym ktem. Utrzymanie ramion i ng powinno by stabilne i symetrycznie uoone zarowno z lewej jak i z prawej strony. Oprcz tego, nogi powinny by cakowicie wyprostowane.

Odejmowanie punktw:

Ilo maksymalnie odejmowanych punktw za globaln ilo bdw w tej grupie - 5,0 pkt.

- Przebieg lotu maks. 1,5 pkt. - bdy w przebiegu ruchowym, precyzja w cyklu ruchowym albo/i doskonao wykonanego cyklu ruchowego, albo niewystarczajca stabilno w pozycji w locie albo/i niepewno.

- Prowadzenie nart maks. 1,5 pkt. - noyce widziane z boku albo/i niespokojne prowadzenie; lekkie falowanie.

- Uoenie ramion maks. 1,0 pkt. - niesymetryczne albo/i trzymanie niespokojne; lekkie wahania.

- Trzymanie ng maks. 1,0 pkt. - nie wyprostowane w peni albo/i jedna noga w przodzie

 

 

Ldowanie i przejazd na wybieg

 

Skoczek powinien si przygotowa do momentu zetknicia si z podoem poprzez przyjcie redniej pozycji wypadowej (odlego stp rwna dugoci buta), przy wskim prowadzeniu nart (rozstaw nie wikszy od dwch szerokoci narty) i przez skon tuowia i ugicie ng mikko ldowa (ldowanie telemarkowe, podudzie nogi zakrocznej prowadzone prawie rwnolegle do narty).
Po zamortyzowaniu siy dziaajcej na skoczka powinien pozosta (przynajmniej na odcinku 15 m) w pozycji wypadowej, unoszc stopniowo tuw a do penego wyprostu. Odtd moe cakowicie przyj pozycj zjazdow i koczy j albo przestpowaniem albo w pozycji rwnolegego prowadzenia nart.

Odejmowanie punktw:

Ilo maksymalnie odejmowanych punktw za globaln ilo bdw w tej grupie - 4,0 pkt.

/Z ldowaniem telemarkowym - maks. 1,5 pkt./

- ldowanie maks. 1,0 pkt. - ldowanie za sztywne (za may skon tuowia) albo/i ldowanie za szerokie (rozstaw nart szerszy od dwch szerokoci - nart)

- niepewno maks. 0,5 pkt. - przy ldowaniu albo/i przejedzie

/Bez ldowania telemarkowego - maks. 4,0 pkt./

- brak pozycji wypadowej minimum 2,0 pkt - bez dodatkowych bdw

Dodatkowe bdy - dodatkowe punkty za dodatkowe bdy naley zawsze dodawa do 2,0 pkt. za brak pozycji wypadowej

- ldowanie za szerokie maks. 0,5 pkt. - rozstaw nart szerszy od dwch szerokoci nart

- ldowanie za sztywne (za mae ugicie) albo ldowanie za niskie (miednica za nisko) maks. 0,5 pkt.

- niepewno maks. 1,0 pkt. - przy ldowaniu albo/i przejedzie

UpadkiOcena upadku jest moliwa do linii granicznej.

Jeeli skoczek bez zetknicia tuowia z podoem przejecha lini graniczn upadkw - skok naley uzna jako ustany.

Jeeli z punktu obserwacyjnego sdziw orzekajcych trudno ustali bez jakichkolwiek wtpliwoci czy skoczek dotkn podoa i jeeli nastpiby protest dotyczcy ustanego czy nieustanego skoku, naley przegldn zapisy video dokonane w czasie ldowania i powtrnie przez jury wyda decyzj (dotyczy zawodw gdzie dokonuje si zapisw video - obowizkowo w zawodach FIS wyszej rangi). W przypadku podjcia decyzji przez jury naley odpowiednio skorygowa noty sdziw orzekajcych. Korekta powinna by dokonana pod nadzorem delegata technicznego i przedyskutowana ze wszystkimi picioma sdziami orzekajcymi.

Odnonie dopuszczenia zapisu video jako dowodu obiektywnego, decyduje jury. Jeeli zapis wynikajcy z video jest niewystarczajcy dowodowy protest naley odrzuci.

Jeeli sdziowie orzekajcy nie maj dobrej widocznoci fazy odbicia i fazy ldowania oraz wybiegu (np. w czasie mgy) mog by wykorzystani przez jury do okrelenia upadkw dodatkowi sdziowie.

Jako skok ustany naley ocenia rwnie skok z upadkiem spowodowanym niespodziewan przeszkod (np. czowiek, zwierz albo inna przeszkoda) przed lini upadkw.

Jeeli zakcenie na zeskoku mogo mie wpyw na zachowanie skoczka przed ldowaniem, skok naley powtrzy.

Jeeli upadek nastpi na rozbiegu bez winy skoczka, skok naley powtrzy. Jury po uzyskaniu opinii startera i kierownika zeskoku decyduje o powtrzeniu skoku.

Upadek na rozbiegu spowodowany win skoczka jest oceniany 0 pkt. za skok.

Odejmowanie punktw:

Ilo maksymalnie odejmowanych punktw za ilo globaln bdw w tej grupie - 10,0 pkt.

- zetknicie tuowia z podoem przed lini graniczn upadkw - 10,0 pkt. - jako upadek okrela si dotknicie niegu (maty) albo narty ju jedn rk oboma rkami albo siedzeniem (saneczkowanie), jeeli skoczek w tej pozycji przejeda przejcie z zeskoku na wybieg.

- dotknicie siedzeniem nart i ponowne wyprostowanie - 8,0 pkt.

- dotknicie niegu (maty) oboma rkami i powtrne wyprostowanie - 6,0-8,0 pkt.

- dotknicie jak wyej jedn rk i ponowne wyprostowanie - 2,0-4,0 pkt.Bartomiej Boczek, rdo: Informacja wasna
ogldalno: (16849) ilo komentarzy: (7)

Dyskusja do wiadomoci

PROSTY ZAGNIEDONY


Prosto z MwL w Oberstdorfie:
M
w Lotach
Puchar
Kontyn.
FIS
Cup
P
Pa
PK
Pa
FIS
Cup Pa
Najbliszy konkurs:
Oberstdorf HS235
20.01.2018
godz. 16:00
Sobota, godz. 15:10
Sobota, godz. 16:00
Sobota, godz. 15:45
Klasyfikacja P:
Lp.ZawodnikKrajPunkty
1.STOCH KamilPolska733
2.FREITAG RichardNiemcy711
3.WELLINGER AndreasNiemcy585
4.TANDE Daniel AndreNorwegia565
5.KRAFT StefanAustria428
12.KUBACKI DawidPolska283
15.YA PiotrPolska227
16.HULA StefanPolska208
20.KOT MaciejPolska156
38.WOLNY JakubPolska31
Pena klasyfikacja..»
Najbliszy konkurs:
Planica HS104
21.01.2018
godz. 09:45
Aktualna klasyfikacja PK Pa:
Lp.ZawodnikKrajPunkty
1.JAKOWLEWA LidijaRosja230
1.BARANCEWA AleksandraRosja230
3.JAKOWLEWA MarijaRosja156
4.SZPINIEWA AnnaRosja136
5.KRAMER MaritaAustria129
10.PAASZ MagdalenaPolska74
16.KIL JoannaPolska43
31.TWARDOSZ AnnaPolska16
37.KARPIEL KamilaPolska12
Pena klasyfikacja..»
Kroppa
2000-2018 skijumping.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.
Poltyka cookies
Skijumping.pl