Niedziela, 20 listopada 2005, 17:36

Zasady Pucharu Kontynentalnego 2005/2006

1. Planowanie kalendarza Pucharu Kontynentalnego oraz wyznaczenie miejsca zawodw

1.1 Puchar Kontynentalny
1.1.1 Kada z Narodowych Federacji Narciarskich jest upowaniona do zoenia wniosku o organizowanie zawodw Pucharu Kontynentalnego w Komisji Planowania Kalendarza Zawodw Pucharu Kontynentalnego przed upyniciem wyznaczonego terminu.
1.1.2 Aplikacja zgoszeniowa musi zosta dostarczona z dwuletnim wyprzedzeniem, na specjalnych formularzach FISu.
1.1.3 Tylko jeden konkurs Pucharu Kontynentalnego moe odbywa si w tym samym czasie.
1.1.4 Ostatnie zawody Pucharu Kontynentalnego w sezonie s uwaane jako fina Pucharu Kontynentalnego. W zwizku z tym bdzie tam miaa miejsce ceremonia rozdania nagrd.

1.2 Zgoszenie zawodw Pucharu Kontynentalnego

1.2.1 Komisja Planowania Kalendarza Zawodw Pucharu Kontynentalnego bierze przy nominacji pod uwag:
- odpowiednio skoczni narciarskiej do zawodw Pucharu Kontynentalnego oraz wano homologacji skoczni;
- moliwoci zakwaterowania, oraz warunki obserwowania zawodw przez kibicw;
- standard organizacji zawodw.
1.2.2 W wyniku planowanych i szacowanych terminw Komisja Planowania Kalendarza Zawodw Pucharu Kontynentalnego ustala prowizoryczny kalendarz na nadchodzce dwa lata. Ostateczna wersja kalendarza na biecy sezon posiada aprobat komisji FIS.

2. Prawo startu w zawodach Pucharu Kontynentalnego

2.1 Prawo startu w zawodach Pucharu Kontynentalnego maj jedynie zawodnicy z aktualn licencj Midzynarodowej Federacji Narciarskiej. Kada z narodowych federacji narciarskich posiada pen odpowiedzialno za zgoszonych zawodnikw do konkursu.

2.2 Uprawnieni do startu s zawodnicy:
- ktrzy maj na swoim koncie punkty Pucharu wiata, Letniej Grand Prix lub Pucharu Kontynentalnego;
- ktrzy zdobyli przynajmniej jeden punkt pucharu FIS w poprzednim lub obecnym sezonie.

2.3 Liczba zgaszanych zawodnikw przez Narodowe Federacje Narciarskie Liczba zawodnikw bdzie obliczana okresowo na podstawie Listy Rankingowej Pucharu Kontynentalnego
Baz dla kalkulacji s:
- pierwszych 50 zawodnikw Listy Rankingowej Pucharu Kontynentalnego;
- kady kraj z mniej ni czterema przydzielonymi zawodnikami albo bez przydziau narodowego jest upowaniony do wystawienia maksymalnie 4 zawodnikw;
- kraj organizujcy zawody ma prawo wystawi dodatkowo 8 zawodnikw;
- maksymalny przydzia zawodnikw dla kraju gospodarza nie moe by wikszy ni 16 zawodnikw, natomiast reszta uczestniczcych w zawodach krajw moe wystawi maksymalnie 8 zawodnikw;
- jeeli w danym kraju bd odbywa si wicej niz. dwa konkursy z cyklu Pucharu Kontynentalnego, Narodowa Federacja Narciarska jest upowaniona do zgoszenia swojej narodowej grupy zawodnikw maksymalnie dwukrotnie w zawodach w sezonie (letniego bd zimowego Pucharu Kontynentalnego), jednake nie wicej ni trzykrotnie w cigu caego sezonu Pucharu Kontynentalnego.

2.4 Lista Rankingowa
Obliczanie przydziau zawodnikw dla poszczeglnych Narodowych Federacji Narciarskich bdzie si odbywa na podstawie Listy Rankingowej, ktra opiera si na nastpujcych kryteriach:
- system punktowy jest podobny jak w Pucharze Kontynentalnym (1 miejsce 100 punktw, 30 miejsce 1 punkt);
- wyniki zawodw z 6 okresw (5 zimowych i jednego letniego) z poprzedniego sezonu Pucharu Kontynentalnego bd stopniowo zastpowane wynikami zawodw z 6 biecych okresw;
- ta procedura jest aktualizowana po kadym okresie;
- 50 najlepszych zawodnikw z Listy Rankingowej bdzie branych pod uwag do tworzenia przydziaw zawodnikw dla poszczeglnych Narodowych Federacji Narciarskich;
- narodowy przydzia zawodnikw obowizuje dla caego okresu, ktry nastpuje i nie jest wynikiem obecnych wynikw zawodw.

3. Punkty Pucharu Kontynentalnego

3.1 Zawody indywidualne:

1st place = 100 points 16th place = 15 points
2nd place = 80 points 17th place = 14 points
3rd place = 60 points 18th place = 13 points
4th place = 50 points 19th place = 12 points
5th place = 45 points 20th place = 11 points
6th place = 40 points 21st place = 10 points
7th place = 36 points 22nd place = 9 points
8th place = 32 points 23rd place = 8 points
9th place = 29 points 24th place = 7 points
10th place = 26 points 25th place = 6 points
11th place = 24 points 26th place = 5 points
12th place = 22 points 27th place = 4 points
13th place = 20 points 28th place = 3 points
14th place = 18 points 29th place = 2 points
15th place = 16 points 30th place = 1 points


3.1.1 W przypadku zajcia przez kilku zawodnikw tego samego miejsca otrzymuj oni liczb punktw odpowiadajc danej pozycji, a kolejne miejsca jest pominite.
3.1.2 Przynajmniej 8 Narodowych Federacji Narciarskich musi wsi udzia w zawodach Pucharu Kontynentalnego aby punkty zaliczane byy do klasyfikacji generalnej turnieju.
3.1.3 Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego Punkty wszystkich indywidualnych zawodw Pucharu Kontynentalnego danego sezonu, oddzielnie dla sezonu letniego i zimowego, bd zliczane do klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego. W przypadku rwnej iloci punktw w klasyfikacji generalnej turnieju, o miejscu decydowa bdzie lepsze miejsce indywidualnych Listy Rankingowej.
W przypadku gdy kilku zawodnikw posiada nadal tak sam ilo punktw, ostateczne miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego bdzie przyznana losowo.

4 Tryb zawodw oraz lista startowa

Zawody Puchary Kontynentalnego musz si odbywa zgodnie z obowizujc List Rankingow, zgodnie z poniszymi uwagami:

4.1 W zawodach indywidualnych zawodnicy podzieleni s na 4 grupy:
- Grupa I-A - zawodnicy kraju organizacyjnego;
- Grupa I i II - zawodnicy bez punktw Pucharu Kontynentalnego;
- Grupa III - zawodnicy z punktami Pucharu Kontynentalnego.

Kolejno startu zawodnikw:
- Grupa I - losowa;
- Grupa II - losowa;
- Grupa III - kolejno odwrotna w stosunku do aktualnej pozycji w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego, lub w przypadku pocztku sezonu z klasyfikacji generalnej poprzedniego sezonu.

4.2 Do serii finaowej kwalifikuje si 30 najlepszych zawodnikw z pierwszej rundy (zmiana w stosunku do poprzednich sezonw, gdzie kwalifikowao si najlepszych 50 zawodnikw po pierwszej serii). W rundzie finaowej zawodnicy startuj z tymi samymi numerami, w kolejnoci odwrotnej do zajmowanych pozycji po pierwszej serii. Zawodnicy ktrzy osignli odlego 90% najduszego skoku w konkursie, ale mieli przy tym upadek, maj prawo wystartowa w serii finaowej.
4.3 Seria finaowa musi rozpocz si 20 minut po zakoczeniu I rundy. Zawodnicy ktrzy nie stan na starcie w okrelonym czasie, zostaj zdyskwalifikowani.

5 Nagrody Pucharu Kontynentalnego

5.1 Zwycizca klasyfikacji generalnej letniego lub zimowego Pucharu Kontynentalnego otrzymuje w nagrod trofeum w postaci Pucharu Kontynentalnego.
Trzech pierwszych zawodnikw otrzymuje medal FISu;
Trofeum i medale zostaj dostarczone przez FIS;
Trofeum i medale zostaj przyznane po zakoczeniu sezonu.

6 Koszty zwizane z organizowaniem zawodw Pucharu Kontynentalnego

6.1 Kady z organizatorw Pucharu Kontynentalnego jest zobowizany do pokrycia wszelkich kosztw zwizanych z organizacj zawodw, a take kosztw zwizanych z:
- wystpem w zawodach wszystkich zgoszonych zawodnikw z wszystkich Narodowych Federacji Narciarskich;
- dwch oficjalnych osb towarzyszcych kadej z Narodowych Federacji Narciarskich (trenerw, fizjologw, psychologw itp.).
6.1.1 Zakwaterowanie
Organizator Pucharu Kontynentalnego jest zobowizany do zapewnienia zakwaterowania wszystkim zawodnikom i osobom towarzyszcym w hotelu w pobliu miejsca zawodw w czasie trwania konkursu, zaczynajc od dnia poprzedzajcego oficjalny trening wraz z ostatni noc po zakoczeniu zawodw.

Zgoszenie i informacje o zawodnikach musz zosta przesane do organizatorw przez poszczeglne Narodowe Federacje Narciarskie. Biorce udzia w konkursie ekipy musz dostarczy informacje na temat biorcych w nich udzia zawodnikw w nieprzekraczalnym terminie ustalonym przez organizatorw. Ma to na celu dokonanie rezerwacji przez organizatorw.

Za niewykorzystanie zarezerwowanych miejsc organizatorzy maj prawo zwrci si do Narodowych Federacji Narciarski o zwrot poniesionych kosztw.

6.2 Okresy Pucharu Kontynentalnego:

1st period: 08.07.05 - 09.10.05
2nd period: 04.12.05 - 18.12.05
3rd period: 26.12.05 - 08.01.06
4th period: 13.01.06 - 22.01.06
5th period: 28.01.06 - 26.02.06
6th period: 04.03.06 - 26.02.06

7. Sponsorzy Pucharu Kontynentalnego

7.1 Midzynarodowa Federacja Narciarska ma prawo do zawarcia umowy midzy FIS a sponsorem na sponsorowanie zawodw Pucharu Kontynentalnego.
7.2 Odpowiednie punkty umowy musz by rozpatrywane i nadzorowane przez zainteresowane strony, zgodnie z umow midzy FIS a sponsorem.

8 Kontrola i Sprawozdanie z Pucharu Kontynentalnego

8.1 Kady z organizatorw Pucharu Kontynentalnego musi nawiza wspprac z agencj prasow przed rozpoczciem sezonu i musi mie pewno, e natychmiast po zakoczeniu zawodw, wyniki konkursu bd przez t agencj opublikowane.
8.2 Kady z organizatorw ma obowizek uszanowa reguy Stowarzyszenia Dziennikarzy Sportowych i w odpowiedni sposb poinformowa pras.
8.3 Delegat Techniczny jest odpowiedzialny za kontrol i sprawozdanie z konkursw Pucharu Kontynentalnego oraz przesanie ich niezwocznie do biura FISu.
8.4 Kady z organizatorw zawodw Pucharu Kontynentalnego ma obowizek przesa wyniki konkursu niezwocznie do biura FISu oraz do organizatora nastpnych zawodw .
8.5 Po kadych zawodach Pucharu Kontynentalnego Koordynator Pucharu Kontynentalnego jest odpowiedzialny za opracowania aktualnej klasyfikacji turnieju i ma obowizek przesania go do biura FISu oraz do organizatora kolejnych zawodw Pucharu Kontynentalnego.
8.6 Kontrola Midzynarodowa Federacja Narciarska FIS nominuje koordynatora zawodw Pucharu Kontynentalnego, ktry musi posiada licencj Delegata Technicznego. Koordynator jest jednym z sdziw zawodw i odpowiada za sprawny przebieg zawodw Pucharu Kontynentalnego zgodnie z regulaminem Midzynarodowej Federacji Narciarskiej. Koordynator zawodw jest kluczow osob w podejmowaniu decyzji w sprawie odwoania, odoenia bd przeniesienia zawodw. Ma moliwo wsparcia ze strony Komitetu Organizacyjnego w sprawie odpowiedniego wypenienia swoich obowizkw.

Damian Pietrzak, rdo: Informacja wasna
ogldalno: (25698) ilo komentarzy: (6)

Dyskusja do wiadomoci

PROSTY ZAGNIEDONY
Puchar
wiata
Puchar
Kontyn.
FIS
Cup
P
Pa
PK
Pa
FIS
Cup Pa
Najbliszy konkurs:
Notodden HS100
15.12.2017
Aktualna klasyfikacja PK Pa:
Lp.ZawodnikKrajPunkty
1.PAGNIER JosephineFrancja200
2.GOERLICH LuisaNiemcy160
3.HESSLER PaulineNiemcy110
4.MAIR SophieAustria95
5.ERNST GianinaNiemcy80
19.TWARDOSZ AnnaPolska23
Pena klasyfikacja..»
Kroppa
2000-2017 skijumping.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.
Poltyka cookies
Skijumping.pl